STATUT ŁZBS

STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Związek stowarzyszeń nosi nazwę Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi (w skrócie WZBS w Łodzi, dopuszcza się skrót ŁZBS).

§ 2

Terenem działania ŁZBS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Łódź.

§ 3

ŁZBS posiada osobowość prawną.

§ 4

ŁZBS może być członkiem krajowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

ŁZBS może posiadać własny sztandar, odznaki organizacyjne i znaki graficzne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

1. ŁZBS działa na podstawie: ustawy o sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejszego statutu.

2. ŁZBS jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej w dyscyplinie: brydż sportowy.

3. Organem nadzorującym działalność ŁZBS jest właściwy organ administracji państwowej a organem rejestrowym Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 7

ŁZBS jest organizacją pożytku publicznego i opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.

§ 8

Członkami ŁZBS są stowarzyszenia i kluby działające w zakresie brydża sportowego.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 9

1. Celem ŁZBS jest rozwijanie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej - brydż sportowy. Uprawianie sportu - brydż sportowy jest dobrowolne i odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

2. ŁZBS prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Działalność ŁZBS nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

3. ŁZBS prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

a. PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
b. PKD 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
c. PKD 93.12.Z – działalność klubów sportowych,
d. PKD 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem.

4. Podstawowym celem ŁZBS jest uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym poprzez:

a. organizowanie zawodów sportowych,
b. reprezentowanie województwa łódzkiego w rozgrywkach ogólnopolskich i poza granicami Polski,
c. umożliwianie rozwoju sportowego wszystkim swoim członkom, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i akademickim, a także krzewienia tej dyscypliny sportu w środowisku osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej sześćdziesiątego roku życia,
d. prowadzenie szkoleń sportowych dla zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów, organizowanie obozów sportowych,
e. współudział w życiu sportowym i społecznym miasta, województwa, Polski i euroregionu, przy współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami sportowymi, a także instytucjami samorządowymi i rządowymi,
f. prowadzenie działalności profilaktycznej i akcji propagujących zdrowy tryb życia, mających za cel ograniczenie w społeczeństwie alkoholizmu, narkomanii i przemocy,
g. uczestniczenie i prowadzenie programów aktywizujących sportowo swoich członków i ogół społeczności bez względu na wiek.

5. ŁZBS sporządza roczne sprawozdanie ze swej działalności zgodnie z Art. 23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

6. Związek Stowarzyszeń ŁZBS może prowadzić działalność gospodarczą po podjęciu odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania Delegatów oraz odpowiedniemu zgłoszeniu do KRS. Wówczas działalność gospodarcza będzie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) zostanie przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie ŁZBS - ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie ŁZBS dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§ 11

Członkami zwyczajnymi ŁZBS są członkowie związków brydża sportowego, klubów sportowych oraz stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie brydża sportowego.

§ 12

Członkami zwyczajnymi WZBS są Okręgowe Związki Brydża Sportowego, Kluby Sportowe oraz inne stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie brydża sportowego.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. brania udziału w Walnym Zebraniu Delegatów za pośrednictwem delegatów wybranych w oparciu o uchwalone przez Zarząd ŁZBS zasady wyborcze,

2. wyboru władz ŁZBS oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS),

3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz ŁZBS,

4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności ŁZBS,

5. udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez ŁZBS.

§ 14

Członkowie zwyczajni ŁZBS są zobowiązani do:

1. przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz ŁZBS oraz przepisów obowiązujących w sporcie,

2. godnego reprezentowania ŁZBS,

3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat określonych w uchwałach, regulaminach i przepisach ŁZBS.

§ 15

1. Członkostwo zwyczajne w ŁZBS ustaje w przypadku:

a. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz ŁZBS, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec ŁZBS,
b. skreślenia z listy członków lub wykluczenia z ŁZBS na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu ŁZBS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
c. nie opłacenia składki za rok następny, z końcem bieżącego roku kalendarzowego
d. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e. śmierci.

2. Członkom zwyczajnym skreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność ŁZBS i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd ŁZBS.

2. Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd ŁZBS.

3. Utrata członkostwa przez członków wspierających w postaci osób fizycznych następuje z przyczyn, identycznych jak dla członków zwyczajnych, opisanych w § 15 ust.1.

4. Utrata członkostwa przez członków wspierających w postaci osób prawnych następuje z przyczyn, identycznych jak dla członków zwyczajnych, opisanych w §15 ust.1 pkt „a” i „b” oraz w przypadku zakończenia działalności (likwidacji).

§ 17

Członek wspierający ma prawo:

1. brać z głosem doradczym, przez upoważnionego przedstawiciela lub osobiście, udział w Walnych Zebraniach Delegatów ŁZBS,

2. korzystać z innych uprawnień szczególnych nadanych uchwałą Zarządu ŁZBS,

3. zgłaszać wnioski, postulaty, skargi itp. dotyczące działalności ŁZBS.

ROZDZIAŁ IV
Władze Związku

§ 18

Władzami ŁZBS są:

1. Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej Walnym Zebraniem),

2. Zarząd ŁZBS (zwany dalej Zarządem),

3. Komisja Rewizyjna ŁZBS (zwana dalej Komisją Rewizyjną).

§ 19

1. Władze ŁZBS pochodzą z wyboru.

2. Zasady wyboru władz uchwala każdorazowo Walne Zebranie z uwzględnieniem § 26 i § 30.

3. Wybory są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 20

Kadencja władz ŁZBS trwa 4 lata.

§ 21

Uchwały władz ŁZBS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 22

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swoje składy osobowe w przypadku zwolnienia miejsc w pierwszej kolejności o osoby, które na ostatnim Zjeździe uzyskały kolejno największą liczbę głosów, nie upoważniających do wejścia w skład tych władz.

Uzupełnienie w ten sposób władz nie może przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzących z wyboru.

§23

Walne Zebranie Delegatów ŁZBS

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą ŁZBS i może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Walny Zebranie Delegatów Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.

3. W Walnym Zebraniu udział biorą:

a. z głosem stanowiącym delegaci,
b. z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania poprzez umieszczenie zawiadomienia na oficjalnej stronie internetowej ŁZBS. W tym samym terminie delegaci otrzymują projekt regulaminu i porządku obrad oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za upływającą kadencję.

5. Walne Zebranie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekt przygotowuje i przedstawia Zarząd.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ŁZBS

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest:

a. z inicjatywy Zarządu,
b. przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd w terminie do 14 dni od daty podjęcia postanowienia lub złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną, bądź uprawnioną liczbę członków zwyczajnych. W tym samym terminie Zarząd zawiadamia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - delegaci,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania ŁZBS należy:

1. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2. uchwalanie generalnych kierunków działalności oraz zadań dla władz ŁZBS,

3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz ŁZBS,

4. podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze ŁZBS,

6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia lub skreślenia członka Zwyczajnego ŁZBS,

7. uchwalanie statutu i uchwalanie zmian statutu,

8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ŁZBS.

§ 26

Zarząd ŁZBS

1. Zarząd składa się z 3 do 11 osób.

2. Walne Zebranie przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa, który wchodzi w skład Zarządu.

3. Zarząd odwołuje Prezesa w przypadku: rezygnacji z funkcji, niemożliwości sprawowania funkcji lub wykonywania obowiązków sprzecznie z prawem, Statutem ŁZBS lub uchwałami władz ŁZBS. Uchwały w tych sprawach wymagają większości 2/3głosów przy obecności 2/3 liczby członków Zarządu.

4. Wybrany Zarząd powołuje spośród siebie – na wniosek Prezesa – Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

5. Zarząd odwołuje ze swego składu członka Zarządu w przypadku i na zasadach określonych w pkt. 3 - jak w przypadku odwołania Prezesa.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa kwartały.

7. Uchwały Zarządu wymagają obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa, i zapadają:

a. w przypadku nierówności głosów – zwykłą większością głosów,
b. w przypadku równości głosów - rozstrzyga głos Prezesa, a w przypadku nieobecności Prezesa rozstrzyga głos Wiceprezesa.

8. Członkiem Zarządu może być reprezentant członka zwyczajnego, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§27

Zarząd ŁZBS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 28

Do kompetencji Zarządu ŁZBS należy:

1. reprezentowanie ŁZBS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania,

3. uchwalanie wojewódzkiego kalendarza sportowego, planu pracy Zarządu, planów finansowych i budżetu,

4. uchwalanie wysokości opłat i składek członkowskich,

5. zarządzanie majątkiem i funduszami ŁZBS,

6. zwoływanie Walnego Zebrania,

7. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie lub wykluczanie członków ŁZBS,

8. występowanie z wnioskami o odznaczenia sportowe i państwowe,

9. wykonywanie innych funkcji określonych w statucie lub uchwałach Walnego Zebrania,

10. sporządzenie sprawozdania finansowego,

11. podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania,

12. podpisywanie umów i porozumień w imieniu ŁZBS.

§ 29

Prezes ŁZBS

1. Prezes ŁZBS lub w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes ŁZBS kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje ŁZBS wobec innych podmiotów.

2. Prezes reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w biurze ŁZBS.

3. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

4. Prezes czuwa nad przestrzeganiem przepisów statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania ŁZBS oraz uchwał Zarządu.

5. W okresie między zebraniami Zarządu Prezes podejmuje decyzje w sprawach nagłych nie cierpiących zwłoki.

§30

Komisja Rewizyjna ŁZBS

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna odwołuje Przewodniczącego, a wyboru nowego Przewodniczącego dokonuje spośród pozostałych członków wybranych przez Walne Zebranie.

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie i informacje oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.

5. Protokoły z przeprowadzonych lustracji i kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.

6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności ŁZBS, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,
b. kontrolowanie działalności Zarządu ŁZBS,
c. występowanie do Zarządu oraz Prezesa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych funkcji,
d. zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

8. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być reprezentant członka zwyczajnego, który nie był skazany wyrokiem prawomocnym za przestępno umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi i działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 31

1. Zarząd jest zobowiązany zapoznawać się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej na swoich posiedzeniach i ustosunkować się do nich.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
Nagrody, odznaczenia i kary

§ 32

1. ŁZBS ma prawo nagradzania i wyróżniania działaczy, trenerów i zawodników, a także innych osób fizycznych i prawnych. ŁZBS może przyznawać własne wyróżnienia i nagrody w oparciu o warunki i zasady określone przez Zarząd.

2. ŁZBS może występować o nadanie (przyznanie) państwowych lub sportowych odznaczeń i nagród dla osób wymienionych w pkt 1. W szczególności ŁZBS może występować o odznaczenia i nagrody do Zarządu PZBS dla osób wymienionych w pkt 1.

3. Na wniosek Zarządu podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju brydża sportowego może być nadana przez Walne Zebranie godność Członka Honorowego ŁZBS lub Honorowego Prezesa ŁZBS.

4. Zarząd określa kryteria nadawania i utraty członkostwa honorowego, honorowej prezesury, oraz przywileje przysługujące Członkom Honorowym i Honorowym Prezesom ŁZBS.

§ 33

1. Zarząd ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych ŁZBS. Karami mogą być:

a. upomnienie,
b. nagana,
c. kara finansowa,
d. okresowa dyskwalifikacja,
e. dożywotnia dyskwalifikacja.

2. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej określa Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS).

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze

§ 34

Majątek ŁZBS stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa oraz udziały, obligacje i akcje.

§ 35

Na fundusz ŁZBS składają się pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych:

1. składki i opłaty członkowskie,

2. wpływy z zawodów brydżowych organizowanych przez ŁZBS,

3. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

4. wpływy ze sponsorowania i działalności reklamowej,

5. darowizny, zapisy, dotacje, i subwencje,

6. wpływy z działalności statutowej,

7. inne.

§ 36

1. Dochodami i majątkiem ŁZBS zarządza Zarząd.

2. Cały dochód ŁZBS może być przeznaczony tylko na działalność statutową.

§ 37

W ramach ŁZBS zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 38

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych ŁZBS wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa albo współdziałanie dwóch członków Zarządu na podstawie szczególnego upoważnienia udzielonego uchwałą Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiany statutu i rozwiązanie ŁZBS

§ 39

1. Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania ŁZBS, wyznaczenia likwidatora oraz przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Uchwała o rozwiązaniu ŁZBS powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji ŁZBS oraz wyznacza likwidatora.

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!